OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jan Tomandl

IČ 71080341

Adresa sídla a korespondenční adresa: Bellušova 1823/45, 155 00, Praha 5 – Stodůlky

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona je Úřad městské části Praha 13

Nejsem plátce DPH

Obchodní  podmínky platné od 1. ledna 2018

Objednáním termínu, jehož nedílnou součástí je i vaše specifikace, který balíček z nabídky poptáváte,  zároveň souhlasíte s obchodními podmínkami platné v Adina Agnes Art Photography (dále jen A.A.A. Photography). Objednáním termínu focení projevujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednáním termínu potvrzujete jejich  přijetí a zároveň dáváte najevo, že jim plně a jednoznačně rozumíte.

Objednáním termínu dále dáváte najevo, že jste se seznámili s obsahem webu A.A.A. Photography a s portfoliem práce A.A.A. Photography a že jste obeznámeni s tím, jak se v A.A.A. Photography fotografování pojímá  a jak se zde pracuje a že s tím souhlasíte a že poskytnete veškerou součinnost, aby koncept práce mohl být naplňován a že jste si A.A.A. Photography vybrali sami ze své svobodné vůle. Objednáním dále dáváte najevo souhlas s následujícími ustanoveními:

I.

Objednatel focení u A.A.A. Photography rozumí a akceptuje, že jeho výsledná  realizovaná zakázka je plně v kompetenci fotografky a že akceptuje fakt, že výsledné snímky odrážejí její smysl pro estetično a její vkus a že souhlasí s tím, že její pojetí práce, které zahrnuje všechny aktivity spojené se vznikem finální zakázky, kam patří zejména vlastní focení, výběr fotografií a postprodukce, je plně v její kompetenci. Objednatel dále bere na vědomí, že vzhledem k individuálnímu přístupu uplatňovaném u realizace zakázek, bude i jeho výsledná zakázka produktem individuálního pojetí fotografčiny práce. Objednatel souhlasí s tím, že vkus a hodnocení kvality je subjektivní kritérium, které se u všech neshoduje a souhlasí s tím, že finální zakázka, kterou obdrží je odrazem vkusu a vnímáním kvality fotografky z A.A.A. Photography.  Objednatel souhlasí s tím, že jeho vlastní vzhled či nespokojenost s vlastním vzezřením nelze v  žádném případě použít jako důvod k reklamaci služby.

 

Objednatel bere na vědomí, že práce  A.A.A. Photography je založena na přirozeném světle a že při focení nepoužívá blesk, což znamená, že při určité světelné konstelaci (menší intenzitě přirozeného světla) je součástí snímku šum či takzvané zrno, které se pak vyskytuje ve snímku přirozeně a patří tak do součásti tvorby A.A.A. Photography. Vznikne-li tento efekt, pak je v A.A.A. Photography vnímán jako žádoucí. Tento efekt existuje také v podobě nástroje, kdy je tento jev na fotku uměle aplikován, dodá-li to fotografii dle fotografa správnou atmosféru. Objednatel se objedná pouze v případě, že s tímto faktem (že i tento šum je podle situace součástí fotografií) stejně jako s ostatními ustanoveními souhlasí.

V A.A.A. Photography se neprovádí grafický rank úprav jako je výměna hlavy či čehokoliv jiného z  jedné fotky na druhou, dále pak rovněž nerealizuje úpravy jako je  výměna pozadí, zeštíhlování, umělý make up. Dále se pak v A.A.A. Photography neprovádí ani změny šatů, změny účesů  a jiné razantní zásahy do reality fotografie. Nejsme grafické studio, ale fotografická služba. Toto objednatel bere na vědomí, souhlasí s tím a  a zároveň se zavazuje, že nebude tento typ úprav v A.A.A. Photography poptávat.

II.

Objednatel souhlasí s tím, že fotografka negarantuje výsledný objednaný počet upravených fotografií v případě, že na straně klienta dojde k narušení vhodných podmínek pro vznik fotografií. Do tohoto narušení patří zejména pozdější počátek focení oproti smluvenému času, kdy důvod této časové prodlevy je na straně zákazníka. Toto zdržení  není důvodem k prodloužení focení. Časový rozsah na focení je předem ohraničen ve svém maximu, které se nenastavuje. Do narušení průběhu patří i klientův neplánovaný odchod a předčasné ukončení focení, které znemožní dokončení klientova foto sezení s dostatečným počtem kvalitních snímků. Objednatel dále chápe a souhlasí s tím, je povinen a zavázán uhradit plnou cenu objednaného balíčku a to i pokud z  výše uvedených důvodů dostane méně snímků než jaký odpovídá objednanému balíčku.

III.

Fotografka rovněž negarantuje výsledný počet snímků, pokud zákazník neposkytne efektivní součinnost, což znamená, že během focení projeví svojí neochotu se fotit či netrpělivost, případně neochotu absolvovat vlastní focení pečlivě.  Totéž platí pro ostatní osoby, které jsou spolu s objednatelem foceny a stejně tak to platí i pro osoby, které představují pouze objednatelův doprovod.

Objednatel bere na vědomí, že filosofie A.A.A. Photography je založena na pečlivosti a že A.A.A. Photography nemůže garantovat objednané množství snímků klientovi, který není ochoten spolupracovat tak, aby tato pečlivost mohla být realizována.

Pokud objednatel, osoba či osoby které jsou s ním foceny či doprovod objednatele projeví neochotu efektivně spolupracovat či trvá nebo trvají na rychlém odfocení nebo pokud objednatel nebude spolupracovat a bude vytvářet negativní atmosféru během vlastního focení, pak je fotografka oprávněna focení okamžitě ukončit bez nároku na jakékoliv fotografie a bez nároku na nový termín s tím, že objednatel  musí částku platnou pro objednaný balíček uhradit, jelikož platba je pro něj za těchto okolností stále závazná.

Objednatel souhlasí s tím, že během focení bude spolupracovat tak, aby atmosféra byla pozitivní a aby bylo možné naplňovat koncept, na kterém snímky v A.A.A. Photography stojí a že v opačném případě není realizace jeho zakázky možná a že v tomto případě ( tzn. během vlastního focení nenaplňuje výše popsanou součinnost) je zavázán hradit částku za objednané focení v plné výši.

V případech focení miminek a dětí objednatel bere na vědomí, že tento typ focení je náročný na čas i trpělivost a že pokud není ochoten svůj čas a trpělivost do focení investovat, pak nelze garantovat smluvené množství snímků. Pokud během focení  děti zlobí, jsou rozladěné či plačtivé natolik, že dofocení snímků není možné, pak platí, že počet snímků bude odpovídat této situaci a že  je možné, že počet odevzdaných fotek bude nižší oproti počtu fotek v objednaném balíčku v závislosti na nespolupráci dětí. I přes menší počet odevzdaných fotografií v důsledku popsané nespolupráce nelze požadovat slevu z ceny. Totéž platí pro situace, kdy rodič či rodiče miminka nejsou ochotni vyčkat na  vhodné momenty k jeho focení a kdy nejsou ochotni poskytnout dostatek času na jejich realizaci, aby mohl vzniknout dostatek kvalitního materiálu  – i v takovém případě  objednatel opět platí plnou cenu bez ohledu na odevzdaný počet snímků.

Objednatel souhlasí, že ve všech případech a situacích  popsaných ve všech ustanoveních těchto obchodních podmínek nemá nárok požadovat jakékoliv snížení ceny platné pro balíček či kusové focení, jež si při objednání termínu zvolil.

Pokud nastane situace, kdy děti nespolupracují vůbec a nevznikne vůbec žádný použitelný materiál, pak platí, že objednatel hradí polovinu částky z objednaného balíčku. Tato situace však v A.A.A. Photography ještě nenastala a muselo by se jednat o opravdu velmi intenzivní formu nespolupráce. Zde je důležitá úloha rodiče, aby na svém dítěti poznal, zda je dostatečné zralé na to, aby focení absolvovalo a dle toho zodpovědně rozhodnout, zda se na focení objedná.

IV.

V případě zrušení termínu fotografování ze strany objednatele termín propadá a nárok na nový termín tím objednateli nevzniká. Zrušení termínu je nutné sdělit fotografce písemně na emailovou adresu  uvedenou v kontaktech na webu A.A.A. Photography a to nejpozději 24 hodin před termínem focení.  Pokud ke zrušení tímto způsobem ze strany objednatele nedojde a fotografka s klientem na základě smluveného termínu počítá a dle toho se zařídí, aniž by ji o zrušení objednatel informoval nejpozději den před termínem focení, je objednatel povinen uhradit částku platnou pro jím zvolený balíček v plném rozsahu.

V.

Objednatel bere na vědomí, že pokud se jedná  focení s jeho dětmi, musí jejich chování koordinovat tak, aby nedošlo k poškození žádné fotorekvizity či jakéhokoliv jiného vybavení. Není akceptovatelné, aby děti bez dovolení jakkoliv manipulovaly s jakýmkoliv vybavením či fotorekvizitami. Pokud dítě poškodí rekvizitu či jakékoliv jiné vybavení při nedovolené manipulaci s těmito jmenovanými předměty, jsou rodiče povinni uhradit náhradu škody.

 

VI.

Míra spolupráce dětí během focení není odpovědností fotografky. Pokud se nepodaří ve vymezeném čase nafotit dostatečný objem kvalitních snímků z důvodu nedostatečné spolupráce dětí, je nutné akceptovat, že tomu může odpovídat počet výsledných snímků, který se může od dané objednávky lišit. Pokud skutečně v důsledku nedostatečné spolupráce dětí vznikne méně snímků než je uvedeno v poptávaném balíčku, nedochází ke snížení ceny balíčku a objednatel je i za těchto okolností povinen a zavázán hradit částku z poptávaného balíčku v plném rozsahu. Náročnost či délka focení či nespolupráce focených osob v žádném případě nezakládá nárok na jakoukoliv slevu z ceny.

VII. Jednotlivé kategorie, které se v A.A.A. Photography fotí nelze spojovat do jednoho termínu focení, vždy se fotí pouze jedna vybraná kategorie.

VIII.

A.A.A. Photography neposkytuje předvýběr, což znamená, že fotografie vybírá fotografka sama. Objednatel s tímto faktem souhlasí a akceptuje, že nemá nárok po fotografce předvýběr požadovat a že se nebude dotazovat ani na výjimku z tohoto ujednání. Zákazníci, kteří mají zájem o vlastní výběr mohou využít tzv. expresního výběru za přesně stanovených okolností, které jsou popsány v sekci CENÍK, kde sledujte info v pasáži s názvem Důležité poznámky k ceníku. Pro zobrazení ceníku a informací k němu klikněte na záložku INFO, po jejímž rozbalení je ceník hned první položka v pořadí.

IX.

Fotografka zpracovává zakázku zhruba čtyři týdny, v případě nutnosti si vyhrazuje možnost prodloužit dobu dodání na neurčito. Platí však, že zakázky se snaží zpracovávat ve svižném tempu a není žádnou výjimkou výrazně kratší doba vyhotovení.

X. Všichni účastníci focení se zavazují, že na focení  přicházejí plně zdraví. Nelze fotit nikoho, kdo má jakoukoliv potenciálně nakažlivou chorobu.  Jakékoliv zdravotní omezení, které by mohlo mít vliv na průběh focení nebo na zdravotní stav je nutné předem sdělit fotografce ještě před závazným objednáním.

XI.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

A.A.A. Photography smí zveřejnit fotografie ve svém portfoliu na svém facebookovém profilu a na svém webu v případě, že získá svolení svých klientů. V takovém případě jsou fotografie na zmíněném místě uveřejněny na dobu určitou a to na dobu pěti let. Tento souhlas se zveřejněním lze kdykoliv odvolat.